Suma Zbawiennej Wiedzy. Część 2/2

20 Marzec 2024 autor: David Dickson

Aby zapoznać się z poprzednią częścią ,,Sumy" , koniecznie przejdź tutaj!

 

FILAR 3 Zewnętrzne środki [łaski] wyznaczone aby uczynić wybranych uczestnikami tego przymierza, zaś wszystkich pozostałych którzy są wzywani [lecz pozostają oporni] pozostawić bez wymówki.

Wielu jest bowiem wezwanychMt 22:14 

Zewnętrzne środki [łaski] i ustanowienia czyniące ludzi uczestnikami Przymierza Łaski są tak mądrze sprawowane i udzielane, iż wszyscy wybrani niewątpliwie zostają przez nie nawracani i zbawiani; natomiast odrzuceni, pomiędzy którymi tacy się znajdują, nie; aby sprawiedliwie się o nie potknąć. Środkami tymi są przede wszystkim te cztery:

1. Słowo Boże.

2. Sakramenty.

3. Kościół.

4. Modlitwa.

Poprzez Słowo Boże zwiastowane przez posłanych głosicieli, Bóg oferuje swoją łaskę wszystkim grzesznikom, pod warunkiem [samej] wiary w Jezusa Chrystusa; i tak też ktokolwiek wyzna swój grzech, przyjmie oferowanego mu Chrystusa i podporządkuje się Jego ustanowieniom, zarówno on jak i jego potomstwo otrzymają wszelkie honory i przywileje związane z Przymierzem Łaski. Poprzez Sakramenty, Bóg pieczętuje przymierze dla potwierdzenia całej umowy pod wspomnianymi wyżej warunkami. Poprzez Kościół, otacza wierzących opieką i pomaga im w dotrzymywaniu przymierza. Poprzez modlitwę, Bóg swoją własną, obiecaną w przymierzu chwalebną łaską, każdego dnia wystawia do czerpania, poznawania i korzystania z niej. Wszystkie te opisane środki bywają stosowane rzeczywiście bądź jedynie zewnętrznie, w zależności od szczerości uczestników przymierza, o której zaś stanowi to, czy są prawdziwymi czy fałszywymi wierzącymi.

II Przymierze łaski funkcjonujące w Starym Testamencie przed przyjściem Chrystusa, jak i w Nowym Testamencie już po Jego przyjściu, jest w swej istocie jedno i to samo, jednakże różne w zewnętrznym sprawowaniu: W Starym Testamencie będąc pieczętowane poprzez sakramenty obrzezania i baranka paschalnego, pod cieniami krwawych ofiar i wszelkich rozmaitych ceremonii i obrzędów, przedstawiało nadchodzącą śmierć Chrystusa i wszystkie korzyści przez nią nabyte. Jednak odkąd Chrystus nadszedł, przymierze to [pod Nowym Testamentem] pieczętowane przez sakramenty Chrztu i Wieczerzy Pańskiej, ukazuje nam wyraźnie przed oczyma już ukrzyżowanego Chrystusa, zwycięskiego ponad śmiercią i grobem i w chwale panującego nad niebem i ziemią ku dobru swojego ludu.

FILAR 4 Błogosławieństwa skutecznie przekazywane Bożym wybranym poprzez te środki.

Wielu jest bowiem wezwanych, ale mało wybranychMt 22:13 

I Poprzez te zewnętrzne ustanowienia, jak Pan nasz pozbawia poprzez nie wymówki odrzuconych, tak też poprzez moc Ducha Świętego skutecznie stosuje je wobec wybranych w postaci wszystkich zbawiennych łask nabytych dla nich na mocy Przymierza Odkupienia, dokonując przemiany całej ich osoby. Mówiąc szczegółowo:

1. Nawraca lub innymi słowy odradza ich, dając im duchowe życie, otwierając ich zrozumienie, odnawiając ich wolę, uczucia i zdolności, aby byli w duchu posłuszni Jego przykazaniom.

2. Obdarza ich zbawczą wiarą, sprawiając że w poczuciu zasłużonego potępienia, z całego serca przyjmują Przymierze Łaski i szczerze przylegają do Chrystusa.

3. Daje im pokutę sprawiając, że z pobożnym żalem, w nienawiści do grzechu i w miłości do sprawiedliwości, odwracają się od wszelkiej nieprawości ku służbie Bogu. 

4. Tak też uświęca ich, sprawiając, że trwają jak i wytrwają w wierze i duchowym posłuszeństwie prawu Bożemu, co manifestuje się poprzez owocowanie w każdej ich posłudze, spełnianiu dobrych uczynków, w miarę tego na ile Bóg sprawia ku temu okazje.

II Wraz z tą wewnętrzną przemianą ich osób, Bóg zmienia również ich status, ponieważ, gdy tylko zostaną wprowadzeni przez wiarę w Przymierze Łaski; po pierwsze: usprawiedliwia ich poprzez przypisanie im doskonałego posłuszeństwa jakie Chrystus okazał wobec Prawa, oraz doskonałego zadośćuczynienie które Chrystus złożył [Bożej] sprawiedliwości na krzyżu w ich imieniu. Po drugie: Pojednuje ich ze Sobą oraz czyni ich Swoimi przyjaciółmi jako że wcześniej byli Jego wrogami. Po trzecie: Usynawia ich, tak aby nie byli już dłużej dziećmi Szatana, lecz dziećmi Bożymi, szczodrze obdarowanymi wszystkimi duchowymi przywilejami Jego synów. Wreszcie, po zakończeniu ich walki w tym życiu, w pełni doskonali ich świętość i błogosławieństwo; najpierw ich dusz po śmierci, a potem ich ciał z radością złączonych znów z duszami podczas zmartwychwstania w dniu Jego pełnego chwały przyjścia na odbycie sądu, kiedy to wszyscy niegodziwi zostaną wtrąceni do piekła wraz z Szatanem któremu służyli; lecz Chrystusowi wybrani i odkupieni, prawdziwi wierzący, uczniowie świętości, będą przebywać z Nim na zawsze, w stanie uwielbienia.

 

Tłumaczenie: Piotr Taborski

Wszystkie cytaty biblijne pochodzą z: Pismo Święte. Stary i Nowy Testament, pilnie i wiernie przetłumaczone w 1632 roku z języka greckiego i hebrajskiego na język polski, z uwspółcześnioną gramatyką i uaktualnionym słownictwem, Toruń 2017 (Uwspółcześniona Biblia Gdańska)

author image
David Dickson był teologiem prezbiteriańskim i pastorem Kościoła Szkocji. Brał udział w sporządzeniu Zaleceń dla publicznych nabożeństw (The Directory of Public Worship) będących częścią Standardów Westminsterskich, oraz Sumy zbawiennej wiedzy (The Sum of Saving Knowledge).